Varnost pri delu

Na vašo željo pregledamo vašo dokumentacijo s področja varnosti pri delu in vam pošteno povemo, če imate vse urejeno oz. česa nimate urejenega in kje ste ranljivi.

Nudimo vam vse na enem mestu od meritev, usposabljanj, izdelave različne dokumentacije do samo svetovanja. Ni vam potrebno iskati naokoli različnih izvajalcev. Če pa storitve ne izvajamo, pa vam lahko svetujemo, na koga se lahko obrnete.

Pokličite na GSM: 041 578 548 –Martina Radanović, dipl.var.inž. ali pošljite email na info@martinavpd.com.

Lahko pa tudi samo pošljete SMS z vašimi kontaktnimi podatki in željo za razgovor npr. varnost pri delu in vas pokličemo nazaj.

Obveznosti delodajalca

Vsaka družba, ki zaposluje vsaj enega delavca ( s.p., d.o.o. in vse ostale gospodarske združbe, vključno z javno upravo, knjižnice,…), mora upoštevati Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/9964/01 in 43/11 – ZVZD-1)

Usposabljanje

Ob sklenitvi delovnega razmerja mora delodajalec delavca usposobiti za varno opravljanje dela. Prav tako mu mora ustrezno izobraževanje nuditi ob razporeditvi na drugo delovno mesto, ob uvajanju nove tehnologije in novih sredstev za delo, ter ob spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu.
Preverjati mora tudi potrebne preizkuse teoretične in praktične usposobljenosti za varno delo, ki jih opravlja na delovnem mestu. Za delavce, ki delajo na delovnih mestih, kjer so poškodbe pogostejše, pa mora občasne preizkuse izvajati vsaki dve leti.
Usposabljanje mora biti za uslužbence brezplačno in potekati v njihovem delovnem času. Opraviti ga mora tudi podjetnik oziroma delodajalec sam in vsi honorarno zaposleni, vključujoč študente in dijake.

Zagotavljanje varnosti

Delodajalec mora zagotavljati varnost in zdravje pri delu z naslednjimi ukrepi:
• poveri opravljanje nalog varnosti pri delu strokovnemu delavcu, naloge varovanja zdravja pri delu pa pooblaščenemu zdravniku;
• sprejme ukrepe za zagotavljanje požarnega varstva v skladu s posebnimi predpisi;
• sprejme ukrepe za zagotavljanje prve pomoči in evakuacije v primeru ogroženosti;
• obvešča delavce o uvajanju novih tehnologij in sredstev za delo ter o nevarnostih za poškodbe in zdravstvene okvare, ki so povezane z njimi, ter izdaja navodila za varno delo;
• usposablja delavce za varno delo;
• zagotavlja delavcem sredstva in opremo za osebno varnost pri delu in njihovo uporabo, če sredstvo za delo in delovno okolje, kljub varnostnim ukrepom, ne zagotavlja varnosti in zdravja pri delu;
• zagotavlja periodične preiskave delovnega okolja in periodične preglede in preizkuse delovne opreme;
• zagotavlja zdravstvene preglede delavcev.

Obveščanje

Delodajalec mora delavce obveščati o varnem delu tako, da izdaja pisna obvestila in navodila. V primerih, ko delavcem grozi neposredna nevarnost, pa so obvestila in navodila lahko tudi ustna. Pomembno je, da so vsi zaposleni obveščeni in se zavedajo nevarnosti, ki se jim lahko zgodi pri delu. Prav tako mora delovna mesta in sredstva za delo opremiti z znaki za obvestila in za nevarnost ter navodili za varno delo v skladu s posebnimi predpisi.
O začetku del pri katerih obstajajo večje nevarnosti za poškodbe in zdravstvene okvare, mora delodajalec obvestiti inšpekcijo dela, najmanj petnajst dni pred začetkom delovnega procesa.

Varnost pri delu

Za vas lahko:

  • pogodbeno izvajamo storitve varnosti in zdravja pri delu
  • uredimo izvedbo meritev toplotnih razmer in osvetljenosti ter svetilnosti
  • uredimo izvedbo pregled in elektromeritve delovne opreme
  • izdelamo različna navodila za varno delo
  • izdelamo evidence p varnosti in zdravju pri delu
  • izdelamo strokovne podlage za izjavo o varnosti
  • izvajamo usposabljanje in preizkuse znanja zaposlenih na področju varnosti in zdravja pri delu
  • vam svetujemo na področju VZD in VPP, in obveščamo o novostih na področju VPD in VPP
  • sodelujemo z vami pri organizaciji in pošiljanju delavcev na obdobne zdravniške preglede