Požarna varnost

Družba ima tudi Pooblastilo Uprave za zaščito in reševanje za izvajanje ukrepov varstva pred požarom št. 8450-89/2011-4-DGZR, na podlagi Pravilnika o usposabljanjih in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (UR.l.RS št.32/11 in 61/11)

NA PODROČJU POŽARNE VARNOSTI VAM:

• izdelamo oceno požarne ogroženosti,
• izdelamo požarni red s prilogami,
• izdelamo požarni načrt,
• izdelamo načrt evakuacije
• izračunamo potrebno število gasilnikov za vaše prostore
• pogodbeno izvajamo strokovne naloge požarnega varstva
• izvajamo usposabljanja zaposlenih na področju varstva pred požarom
• organiziramo preglede za pridobitev poročila o brezhibnem delovanju sistema aktivne požarne zaščite (varnostna razsvetljava, javljalniki, sprinkler sistemi, odvodi dima in toplote ….) , pregled gasilnikov in pregled hidrantega omrežja

OCENA POŽARNE OGROŽENOSTI

Za objekt, ki ga uporabljate, ali pa ste lastnik oziroma upravnik objekta vam izdelamo oceno požarne ogroženosti.

POZOR! Izšel je nov pravilnik:  Pravilnik o izdelavi ocen požarne ogroženosti

POŽARNI RED

Izdelamo Požarni red za vse vrste objektov: stanovanjske objekte, poslovne oziroma industrijske objekte, v katerih se izvajajo dejavnosti skladno s standardno klasifikacijo dejavnosti. Požarni red izdelamo v skladu s Pravilnikom o požarnem redu (Uradni list RS, št. 52/07, 34/11 in 101/11)

POŽARNI NAČRT

(1) Požarni načrt je grafični prikaz situacije objekta in delov objekta z označenimi nevarnostmi ter sistemi, napravami in sredstvi za preventivno in aktivno požarno zaščito, s katerim se zmanjšuje nevarnost nastanka požara oziroma zagotavlja učinkovito gašenje, če do požara pride. Namenjen je uporabnikom objekta, gasilcem in drugim reševalcem.
(2) Lastnik ali uporabnik objekta mora en izvod podpisanega požarnega načrta izročiti gasilski enoti, ki opravlja javno gasilsko službo na območju objekta. Gasilska enota ga lahko uporablja izključno za opravljanje operativnih gasilskih nalog. Lastnik ali uporabnik lahko pred izdelavo požarnega načrta zaprosi pristojno gasilsko enoto, da mu svetuje pri izdelavi požarnega načrta.
(3) Požarni načrt mora biti izdelan v merilu, praviloma na formatu A4 ali A3 oziroma v formatu, ki še omogoča preglednost grafičnih znakov.
Požarni načrt vam izdelamo v kolikor je ocena požarne ogroženost najmanj 3 – srednja požarna ogroženost.

NAČRT EVAKUACIJE

(1) Načrt evakuacije je grafični prikaz objekta ali delov objekta s podatki, ki prikazujejo možnost urejenega gibanja oseb na varno mesto ob požaru ali drugi nevarnosti. V njem mora biti vrisan položaj posamezne sobe ali posameznega prostora oziroma točka nahajanja, evakuacijska pot, zbirno mesto, mesta, kjer so nameščene naprave, oprema in sredstva za gašenje ter položaj ročnih javljalnikov požara.
(2) Načrt evakuacije mora biti izobešen v vsaki sobi ali v prostoru, kjer se skladno z namembnostjo objekta, zbirajo ali zadržujejo ljudje.
(3) V hotelskih in drugih sobah, ki so namenjene nastanitvi gostov, mora biti poleg načrta evakuacije tudi navodilo za ravnanje v primeru požara, napisano v slovenskem, angleškem in nemškem jeziku. Na območjih, kjer živijo pripadniki avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti, morajo biti navodila napisana tudi v jeziku narodne skupnosti.
(4) Lastniki ali uporabniki, ki uporabljajo isti objekt, morajo načrte evakuacije uskladiti.

IZRAČUN GASILNIH APARATOV

Za vaš objekt izdelamo izračun potrebnega števila gasilnih aparatov (GASILNIKOV)
Za katerokoli zgoraj navedeno storitev nas kontaktirajte na GSM: 041/578-548 (Martina) ali nam pošljite e-mail na info@martinavpd.com

Povzetek:

Storitve, ki jih nudimo:

– izdelamo oceno požarne ogroženosti,
– izdelamo požarni red s prilogami,
– izdelamo požarni načrt,
– izdelamo načrt evakuacije
– izračunamo potrebno število gasilnikov za vaše prostore
– pogodbeno izvajamo strokovne naloge požarnega varstva
– izvajamo usposabljanja zaposlenih na področju varstva pred požarom
– organiziramo preglede za pridobitev poročila o brezhibnem delovanju sistema aktivne požarne zaščite (varnostna razsvetljava, javljalniki, sprinkler sistemi, odvodi dima in toplote ….) , pregled gasilnikov in pregled hidrantega omrežja